<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

De werkplek in 2020: van het nieuwe werken naar flexibel werken

2 januari, 2020

Waar het nieuwe werken in de zero’s een opmars maakte, vindt er nu een verschuiving plaats naar flexibel werken. Dit houdt in dat werknemers op basis van de activiteit die ze uitvoeren bepalen wat voor werkplek daarbij past. Aan werkgevers de taak een omgeving aan te bieden waarin deze flexibiliteit mogelijk is. We zullen flexibel werken vanaf 2020 steeds meer terugzien. Werkgevers doen er goed aan om nu al in te spelen op deze trend.

woman-wearing-purple-shirt-holding-smartphone-white-sitting-826349

Laura Kamphuis, Consultant Workplace Management bij HEYDAY, geeft tips hoe werkgevers dit eenvoudig kunnen faciliteren. 

Privacy is key

‘Kantoortuinen zijn ongeschikt’, ‘Een open kantoortuin is superongezond’, ‘Kantoortuinen zijn hip, maar onpraktisch’, zijn uitspraken die veelvuldig terugkomen in het nieuws. Je ziet de kantoortuinen steeds minder terug. Werknemers hebben behoefte aan rust en meer privacy.

Je kunt hier als werkgever eenvoudig op inspelen door open ruimtes te faciliteren waarbij er veel privacy mogelijkheden zijn. De ene medewerker wil in alle rust werken zonder prikkels, de ander wil juist wat meer rumoer om zich heen.

Bij flexibel werken is het mogelijk dat een werknemer in één dag op drie verschillende plekken werkt. Als je ruimtes aanbiedt waar flexibiliteit, concentratie, welzijn en samenwerking wordt ondersteund, is het voor werknemers eenvoudiger om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor een passende werkplek.

Verbind je medewerkers

Als werknemers op verschillende plekken werken, is het een uitdaging voor werkgevers om iedereen te verbinden, zowel met elkaar als met de organisatie. Toch is dit ontzettend belangrijk. Werknemers werken steeds vaker vanuit andere locaties dan het kantoor, echter is de behoefte aan verbinding onverminderd groot. Werknemers blijken gemotiveerder en ervaren meer plezier als ze betrokken zijn bij het werk wat ze doen en bij de organisatie als geheel.

Waar collega’s voorheen werden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen door middel van een vergadering of door informeel een kop koffie te drinken, kan verbinding ook op andere manieren gecreëerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van evenementen, lezingen of workshops. Je stimuleert hiermee niet alleen de cohesie maar ook het engagement van je werknemers.

Creëer rust

Mensen vinden verandering over het algemeen erg spannend. Er wordt eerder gedacht ‘Wat raak ik kwijt?’ in plaats van ‘Wat voor kansen biedt dit mij?’. Het is belangrijk te inventariseren of de medewerkers klaar zijn voor de overstap naar flexibel werken. Is er weerstand of angst? Zorg dat deze thema’s aandacht krijgen. Dit kan eenvoudig door in gesprek te gaan met werknemers.

Bij grote organisaties kunnen de wensen van de medewerkers in kaart worden gebracht door vertegenwoordigers per afdeling te benoemen. Aan de hand van diepte interviews, klankbordsessies of workshops komt de stem van de werknemer naar voren en kun je hier als werkgever gerichter op anticiperen.

Beleving is de basis

Bij veel organisaties vormen de faciliteiten de basis van de werkomgeving. Wat maakt een werkplek compleet? Een stoel, een bureau, een printer en een koffieautomaat? Het is belangrijk dat deze gedachtegang wordt opgefrist en geactualiseerd. Neem de beleving als startpunt en werk vanuit daar verder.

Werknemers willen zich graag gehoord en gezien voelen. Inventariseer wat voor sfeer zij prettig vinden op de werkvloer. Wat voor geluid, kleur, geur en licht past bij deze sfeer? Dit vormt de basis van waaruit bepaald kan worden hoe een gunstige en inspirerende werkomgeving eruit ziet. Een prettige beleving van de werkomgeving heeft een positieve invloed op werkgeluk.

Over tien jaar zullen we steeds meer flexibele community’s terugzien: een groep werknemers met een gedeelde passie, werkend voor (wellicht) verschillende werkgevers op dezelfde locatie. Stapsgewijs zullen we ons hier als werkgever en werknemer op voorbereiden.

Om je te helpen hier morgen mee aan de slag te gaan en de uitdagingen die je ervaart om te zetten in kansen, hebben wij concrete handvatten gebundeld in een whitepaper. Ben klaar voor de toekomst en laat de organisatie groeien en bloeien. Download het whitepaper hier.

New call-to-action

Delen
Gerard Dessing
Gerard Dessing is hoofdredacteur van Facto Magazine