<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
Terug

Duik in de wereld van onze diensten.

Kansen en uitdagingen in technisch vastgoedbeheer.

Terug naar blog overzicht

Asset managers worden regelmatig geconfronteerd met onduidelijkheid in de (wettelijke) verplichtingen rondom het vastgoed, aannemers die een ander belang nastreven in hun vervangingsadvies en onvoorspelbare onderhoudskosten. Terwijl gedegen technisch en bouwkundig vastgoedbeheer essentieel is om te voldoen aan de wet- en regelgeving, te zorgen voor zo laag mogelijke onderhoudskosten en de aantrekkelijkheid en het rendement van je panden te vergroten. 

In veel huurcontracten is onvoldoende duidelijk vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is als het gaat om het onderhouden van installaties en wat de taken zijn die hierbij horen. Wanneer dit onderhoud niet op de juiste manier wordt uitgevoerd, heeft het gevolgen voor de functionaliteit, waarde en levensduur van installaties. Daarom is het belangrijk om op taakniveau te registreren bij welke partij een onderhoudstaak hoort. 


Welke uitdagingen zijn er nog meer?

 • Wat wanneer laten vervangen of onderhouden: Veel asset managers weten niet precies wanneer ze iets moeten laten vervangen of onderhouden. Terwijl het scherp hebben van het juiste moment essentieel is om te zorgen dat het op lange termijn zo min mogelijk kost, zonder verlies van functionaliteit. Een (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan dat is afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen geeft hier inzicht in.

 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen: Binnen het technisch en bouwkundig vastgoedbeheer moet je je houden aan een aantal wettelijke verplichtingen zoals energielabels, dakveiligheid, noodverlichting, brandpreventie etc. Maar wat die wet- en regelgeving precies inhoudt en wanneer je iets moet doen om te voldoen aan deze verplichtingen is vaak niet duidelijk. Dit maakt het lastig om te allen tijde compliant te zijn aan wet- en regelgeving. Vooral als je dit verplichte onderhoud laat uitvoeren door verschillende partijen. Een centrale administratie van de voorgeschreven onderhoudstaken met de status en alle benodigde documentatie is hiervoor een vereiste.

 • Het vergroten van de aantrekkelijkheid van het pand: Wanneer de technische installaties in optimale staat zijn en blijven, vergroot dit de aantrekkelijkheid van het pand. Daarom is het belangrijk om het onderhoud van je panden zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes, wensen en eisen van gebruikers en de gebouwvisie.

 • Omgaan met een 24-uurs economie: Werk is niet meer plaats- of tijd gebonden en daardoor groeit de vraag naar meer flexibiliteit, ook als het gaat om technisch en bouwkundig vastgoedbeheer. Dit vraagt van een dienstverlener dat hij makkelijker op veranderende situaties kan inspelen, ook buiten kantoortijden.

 

Het uitbesteden van technisch en bouwkundig vastgoedbeheer

Je kunt als vastgoedeigenaar de organisatie rondom technisch en bouwkundig vastgoedbeheer zelf uitvoeren, maar je kunt er ook voor kiezen om het uit te besteden. Dit is een efficiënte stap als het gaat om een zo optimaal mogelijk rendement uit je portefeuille te halen. Sterker nog, outsourcing biedt veel kansen.

 • Hogere kwaliteit: Door te outsourcen laat je de uitvoering van het onderhoudsplan over aan een professionele onafhankelijke partij die jouw belangen nastreeft en kan putten uit hun ervaring bij andere klanten. Uit ervaring blijkt dat hierdoor de validiteit van data, performance en verifieerbaarheid van assets significant beter wordt. Ook de klanttevredenheid bij huurders en stakeholders groeit.

 • Lagere kosten met behoud van waarde en functionaliteit: Heldere dossiers en een duidelijk meerjarenonderhoudsplan resulteren in lagere kosten, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de levensduur of functionaliteit van de installaties.

 

Hoe kunnen we je helpen?

 • Vertaling maken van strategie en visie naar passende prioriteiten in het onderhoud: Idealiter wil je de doelstellingen van de bedrijfsstrategie en vastgoedvisie realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. Wij beschikken over de kennis en ervaring om de vertaling te maken naar passende prioriteiten in het onderhoud en een maatwerk oplossing te verzorgen. Zodat jij de doelstellingen realiseert tegen zo laag mogelijke kosten en met behoud van waarde en functionaliteit. Het gaat om niet te veel en niet te weinig, maar precies goed.

 • Standaardiseren waar mogelijk voor efficiënte resultaten: Op onderdelen waar vaak informatie ontbreekt, zoals scope demarcatie, onderhoudstaken, kosten, etc., kunnen we op basis van standaardisatie en enkele aannames veel informatie en inzicht creëren. Bovendien kunnen we standaarden aanbrengen voor een efficiënt proces met minimale inspanning. Denk aan standaarden voor asset surveys, het verwerken en verbeteren van deze informatie, beheer en analyse en rapportages.

 • Opstellen van een (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan: Wij zijn in staat om jouw behoefte te vertalen naar een onderhoudsconcept en een meerjarenonderhoudsplan op maat. Dit plan geeft inzicht in de kosten op lange en korte termijn, waardoor je het onderhoudsbeleid kan afstemmen op de toekomstige onderhoudskosten.

 • Sturen op kosten en voorkomen van onnodige uitgaven: Door onderhoudskosten te benchmarken, de onderhoudsvisie te integreren in meerjarenonderhoudsplannen, de optimale balans tussen preventief, correctief en meerjaren onderhoud te bepalen en toe te zien op de juiste scope demarcatie tussen huurder en verhuurder zijn we in staat om je te helpen bij het sturen op kosten en het voorkomen van onnodige uitgaven.

 • Onafhankelijk advies: Wij zijn onafhankelijk in de keuze van leveranciers. Door deze unieke positie zijn we in staat om een maatwerkoplossing te ontwikkelen waarbinnen we de beste specialisten uit de markt laten samenwerken als één bedrijf.

 • Combineren van asset data, gebouw data en facility management data: Op basis van inzichten uit verschillende databronnen kunnen we de prioriteit bepalen voor het onderhoud. Op welk gebied is het slim om te investeren?

 

Spar met één van onze specialisten over technisch vastgoedbeheer

Waar liggen kansen en mogelijkheden om het technisch vastgoedbeheer goed te organiseren? Hoe kun je de kosten drukken zonder verlies van waarde en functionaliteit? Onze specialisten helpen je graag, wat je vraag ook is.

facilitair advies

HEYDAY_integrated_industrie-80

18-11-2021

Business Consultant bij HEYDAY