<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Blog

De 4 grootste uitdagingen voor facilitair managers werkzaam in de industrie

6 maart, 2019

Industrial building factory

Op een plant of in een productieomgeving is er eigenlijk niets belangrijker dan het kunnen garanderen van de veiligheid én het naleven van de wet- en regelgeving op dit vlak. Een ongeluk zit in een klein hoekje en juist op dit soort locaties waar risicovolle werkzaamheden plaatsvinden, kunnen de gevolgen van een incident fataal aflopen. Als facility manager wil je de veiligheid te allen tijde waarborgen, maar dat brengt ook verschillende uitdagingen met zich mee. Dimitri Wassink, Safety & Health Adviseur bij HEYDAY, geeft tips.

1. Toezicht houden op risicovolle werkzaamheden en het vergroten van de zichtbaarheid

Om de veiligheid te garanderen, wil je in de gaten houden of medewerkers risicovolle werkzaamheden inderdaad veilig uitvoeren en compliant zijn aan bijvoorbeeld de wet- en regelgeving en aanvullende afspraken. Wanneer er sprake is van één productielocatie is dat relatief eenvoudig te controleren, maar veel bedrijven beschikken over meerdere locaties. Dan ben je simpelweg genoodzaakt om steekproefsgewijs te controleren om op deze manier het toezicht te handhaven.

Dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou om een inschatting te maken waar te controleren, maar mijn ervaring leert dat veel mensen dit lastig vinden. Want hoe bepaal je dat? Bovendien zijn de controles op werkzaamheden arbeidsintensieve taken, dus moet je goed met de beschikbare tijd omgaan.

Hoe zichtbaarder je bent, hoe groter de kans ook is dat iedereen de veiligheidsregels naleeft. Maar ook de mate waarin veiligheid belangrijk is voor een organisatie draagt hieraan bij. Zijn er bijvoorbeeld doelstellingen aan gekoppeld? Dan zul je daar ook veel strakker op sturen. Zijn er geen afspraken over veiligheid, dan focus je al snel op andere zaken.

Om dit probleem te tackelen is er eigenlijk maar één oplossing: extra capaciteit. Je kunt het als facility manager of coördinator namelijk niet alleen. Maar deelt je organisatie die mening en vinden ze veiligheid ook dusdanig belangrijk dat ze bereid zijn om hierin te investeren?


2. Durven aanspreken en de discussie aangaan

In de gesprekken die ik voer met klanten ervaar ik ook dat veel facility managers zich niet vertrouwd genoeg voelen om collega’s aan te spreken wanneer ze het vermoeden hebben dat ze onveilig werken. Dat heeft twee redenen: sociale druk en het gebrek aan kennis van de wet- en regelgeving.

Vaak constateren ze iets en hebben ze het gevoel dat het niet veilig is, maar ze kunnen de vinger niet op de zere plek leggen. Ze weten niet op basis van welke wetgeving of regels ze het werk ook eventueel kunnen stilleggen. Bovendien is er ook sprake van sociale druk, want je weet niet hoe iemand reageert wanneer je hem of haar aanspreekt. Terwijl ik merk dat wanneer je juist wél de discussie aangaat en risico’s bespreekbaar maakt, dit bijdraagt aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisaties.

Sommige werknemers zijn zich nu eenmaal niet bewust wat bijvoorbeeld het dragen van wel of geen helm van gevolgen kan hebben. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor collega’s of de organisatie.  


3. Handhaven van eenduidig veiligheidsgedrag

Een andere uitdaging die veel facilitair managers in de industrie ervaren is het handhaven van eenduidig veiligheidsgedrag. Ze worstelen met de vraag hoe hiermee om te gaan. Want waar de ene collega strikt is op het hanteren van de afgesproken werkwijzen, interpreteert een ander het meer flexibel. Bespreek in deze gevallen het te hanteren veiligheidsgedrag en handhaaf hier op, ook binnen de eigen teams.


4. Informatieoverdracht richting leveranciers en onderaannemers

Als facilitair manager heb je veel te maken met leveranciers die het werk uitvoeren. Over het algemeen levert dit geen problemen op, maar wanneer een leverancier een onderaannemer inschakelt voor een bepaalde klus ontstaat er vaak een bottleneck. Is deze onderaannemer op de hoogte van de wet- en regelgeving die ze op je site moeten naleven? Werken ze volgens dezelfde werkwijze? Hebben ze de juiste instructies gehad?

Vaak laat de informatieoverdracht van leverancier naar onderaannemer te wensen over. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en grote gevolgen hebben. Hoe meer stappen je zet in het uitbesteden van bepaalde activiteiten, hoe moeilijker het is om de veiligheid te borgen. Recente onderzoeken van de Onderzoeksraad van de Veiligheid bevestigen dit waardoor het weer een actueel onderwerp is binnen de industrie.

Bovendien verschilt de prioriteit van veiligheid bij leveranciers. Het liefst wil je leveranciers verzamelen die hetzelfde veiligheidsniveau nastreven als jij. Ja, je bent afhankelijk van hen in het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, maar je kunt wel een bepaalde check vooraf maken en ze voorzien van de juiste informatieverschaffing.

Het handhaven en garanderen van de veiligheid blijft voor veel facilitair managers lastig, maar er zijn voldoende mogelijkheden om hier stappen in te zetten. Een mooi voorbeeld is SABIC. Zij wilden zich op de site in Bergen op Zoom volledig kunnen focussen op de core business en de primaire processen, waardoor de facilitaire organisatie voor de contracten rondom soft services een passende oplossing moest vinden. Er was wel één voorwaarde: veiligheid had de hoogste prioriteit. Lees hier hun verhaal en ontdek met welke oplossing ze én meer kunnen focussen op de core business én het gewenste veiligheidsniveau gehandhaafd blijft.

New call-to-action

Delen
Emiel Roos
Blogger: Emiel Roos
Manager Quality & Safety bij HEYDAY