<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">

Huisvestingsadvies

Gedegen huisvestingsadvies als basis voor je huisvestingsstrategie

Wanneer huisvestingsvraagstukken zich aandienen in je organisatie is een goed huisvestingsadvies de basis van verdere stappen. Het geeft je handvatten voor de verbeteringen die je wilt doorvoeren en efficiencyslagen te maken binnen je huisvesting. Onze huisvestingsadviseurs verdiepen zich in jouw uitdagingen ten aanzien van huisvesting en formuleren een passend huisvestingsadvies. De consultant gaat aan de slag, terwijl jij je ondertussen kunt richten op jouw core business. 

Waarom huisvestingsadvies?

 • Inzicht in status van je huisvesting (huisvestingsanalyse)
 • Aansluiting bij de huisvestingsvisie
 • Hulp bij uitwerken van de huisvestingsstrategie
 • Het optimaliseren en inrichten van het huisvestingsconcept
 • Verduurzamen van het pand
 • Benutten van al je data
 • Inzicht in het verbeterpotentieel
Huisvestingsadvies
Huisvestingsadvies

Huisvestingsanalyses

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie en de basis te leggen voor een gedegen huisvestingsadvies gaan we aan de slag met drie huisvestingsanalyses:
 
 • Bezettingsgraadanalyse: We meten de bezetting gedurence een bepaalde periode zodat we een nauwkeurig beeld krijgen van het gebruik van je huisvesting. Huisvestingsadviseurs kijken waar het gebruik voldoet en waar niet. Soms wordt een bezettingsgraad anders ervaren dan dat deze in werkelijkheid is. Deze analyse geeft een realistisch beeld van de bezetting van de locatie(s).
 • Activiteitenanalyse: Door te bestuderen welke locaties voor welke activiteiten worden gebruikt, ontstaat er inzicht in hoe de verschillende doelgroepen de locaties gebruiken en of de activiteiten passen bij de betreffende locaties. Dat geeft snel een beeld of de locatie voorziet in de behoeften voor deze activiteiten. Het kan zijn dat er in de huidige situatie voor bepaalde aspecten van het werk moet worden uitgeweken naar een andere locatie, wat misschien niet efficiënt is.
 • Interactieanalyse: Door te kijken naar de interactie tussen de verschillende doelgroepen krijg je inzicht in waar interactie van meerwaarde is of juist niet. De frequentie van de interactie wordt in beeld gebracht, maar ook de locaties ten opzichte van elkaar worden bestudeerd. Misschien dat bepaalde interacties in de huidige situatie juist storend kunnen werken. De interactieanalyse brengt dus ook wenselijke interacties aan het licht.
BAR-organisatie_Mockup_Voorkant boekje

Hoe de BAR-organisatie tijd- en plaats onafhankelijkwerken faciliteert

Een huisvestingsvisie en meerjaren-programmaplan op maat

Download de case study

Scenario's in huisvestingsadvies

Aan de hand van deze analyses stellen de huisvestingsadviseurs een aantal scenario’s op, meestal drie tot vijf. Deze scenario’s geven een beeld van mogelijke oplossingen die zijn gebaseerd op de verkregen informatie. Omdat er bij aanvang niet één oplossing is, bepalen we samen welke scenario’s het beste passen in de huisvestingsstrategie. De scenario’s werken we zorgvuldig uit zodat er een duidelijk beeld is van de oplossingen die aansluiten bij de huisvestingsanalyses.

Huisvestingsadvies
Huisvestingsadvies

Verbeterplan

Een belangrijk onderdeel van het huisvestingsadvies is een verbeterplan waarin we naar de toekomstige situatie toewerken. Bovendien plaatsen we hiermee het verbeterplan in een financieel kader. Aan de hand van de GROTIK-eenheden maken we inzichtelijk wat je met de nieuwe plannen bespaart of wat het je gaat kosten. In het verbeterplan komt ook aan de orde welke aanpassingen wenselijk zijn:
 
 • Organisatorische aanpassingen: Op basis van het advies is het wenselijk dat de indeling van het pand verandert, bijvoorbeeld omdat bepaalde doelgroepen of werkzaamheden op andere locatie beter tot hun recht komen.
 • Gebouwgerelateerde aanpassingen: Het pand zelf voldoet. Aanpassingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de eisen ten behoeve van de werkzaamheden, de doelgroepen of de huisvestingsvisie van de organisatie.
 • Werkconcept aanpassingen: De manier van werken vraagt om aanpassing van de huisvesting omdat in de huidige locatie de gewenste werkconcepten niet kunnen worden uitgerold.
 • Geografische aanpassingen: De geografische ligging is niet in lijn met de huisvestingsvisie. Om aan te sluiten bij de wensen en ambitie van de organisatie is een bedrijfsverhuizing naar een locatie elders de meest voor de hand liggende oplossing.

De meerwaarde van huisvestingsadvies bij HEYDAY

Huisvestingsadvies biedt maatwerk. De huisvestingsadviseurs van HEYDAY stellen de medewerkers centraal. Het wordt inzichtelijk welke huisvesting medewerkers nodig hebben om de werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en welke faciliteiten ze daarbij nodig hebben.

Direct implementeerbaar: Het advies dat je ontvangt is onderbouwd en praktisch toepasbaar zodat je er direct mee aan de slag kunt.
Onafhankelijk: Door onze onafhankelijke positie is jouw situatie en jouw vraag écht ons uitgangspunt.
Kennis van de praktijk: We kennen de markt en beschikken over data en kennis uit de praktijk die we benutten in het formuleren van een passend huisvestingsadvies.
Specialistische consultants: We hebben huisvestingsadviseurs met specialistische kennis voor elke vraag.
Geen verrassingen: We spreken van tevoren duidelijk af hoe lang de opdracht duurt, wat het resultaat is en welke huisvestingskosten ermee gemoeid zijn.

Onze werkwijze bij huisvestingsadvies

Allereerst gaan we met je in gesprek om de vraagstelling scherp te krijgen — wat is de vraag achter de vraag? — en de scope te bepalen. Op basis daarvan formuleert een huisvestingsadviseur, geselecteerd op basis van jouw specifieke situatie, een voorstel.

Indien akkoord gaan we op locatie aan de slag om de situatie optimaal te kunnen beoordelen, gerichte vragen te stellen en gevoel met de omgeving te krijgen en houden. Indien gewenst rapporteren we tussentijds en is het resultaat een praktisch huisvestingsadvies waar je direct mee aan de slag kunt.

Wanneer je wenst dat we het advies ook uitvoeren, is degene die het advies presenteert ook direct je aanspreekpunt voor het huisvestingstraject.

Huisvestingsadvies

Ontdek hoe huisvestingsadvies jouw organisatie verder helpt

Onze specialisten fungeren graag als sparringpartner: bespreek met hen geheel vrijblijvend jouw specifieke vraagstuk en ontvang praktisch en toepasbaar huisvestingsadvies. 

Ontvang advies