<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1164826&amp;fmt=gif">
HEYDAY-2-780-Banner_1400x180_acf_cropped-11-1

Nieuws

HEYDAY en CFP spreken ambitie uit om CO2-uitstoot van vastgoed te halveren

12 september

HEYDAY en CFP Green Buildings hebben samen de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot van het vastgoed, dat HEYDAY voor klanten in beheer heeft, de komende vijf jaar te halveren. Door kennis te bundelen in dit partnership, bieden de twee partijen een goede oplossing voor Facility Managers die worstelen met het organiseren van CO2-reductie van hun panden. Samen met haar klanten gaat HEYDAY de komende jaren een duurzaamheidsexpeditie uitvoeren in de gebouwde omgeving, met als doel een significante, positieve impact te hebben op de duurzaamheid in Nederland.

Met de inzet van een helder stappenplan is bij de klanten van HEYDAY al de nodige vooruitgang geboekt. Omdat de mogelijkheden per gebouw zeer verschillend zijn, is het soms moeilijk om in te schatten waar binnen het gebouw de kansen liggen. HEYDAY biedt online inzicht in de door haar beheerde gebouwen, waarmee alle mogelijke scenario’s voor verduurzaming snel en moeiteloos kunnen worden ingezien en vergeleken. Waar nodig, garandeert de inzet van de specialisten van CFP technische, financiële en duurzame waarde.

Online scan

De aanpak is gebaseerd op een (online) uitgevoerde scan. Deze scan levert gegarandeerde besparingen, investeringen en duurzaamheidspotentieel op basis van het energielabel. Met het scanrapport kan een klant beslissingen nemen, opdracht(en) geven aan installateurs en aannemers en rapporteren aan het bevoegd gezag, meerjarenafspraak of gemeente, ten behoeve van milieuvergunningen. Klanten gaan op basis van deze methodiek aan de slag met een strategisch huisvestingsplan, waarin de verduurzaming en het energielabel een belangrijke rol speelt.

Als managing partner op het gebied van onderhoud verzorgt HEYDAY de meerjarenonderhoudsplanning waarin een groot deel van de benodigde budgetten voor verduurzaming al is opgenomen. Een deel van de maatregelen zal namelijk in de komende 5-10 jaar toch al genomen moeten worden als het huidige label niet aan de eisen voldoet. Ook kan het lopende budget voor (huurders)onderhoud hiervoor worden gebruikt én daarnaast kunnen de geplande onderhoudsbudgetten anders en slimmer worden ingezet. HEYDAY draagt er zo zorg voor dat er niet extra geïnvesteerd hoeft te worden.

Energiecoach

Uit ervaring blijkt dat in nagenoeg alle gebouwen potentie zit. Gemiddeld kunnen de energiekosten met 10-15% verlaagd worden zónder investering. Daarnaast zorgt inzicht in de complete energiehuishouding voor minder belasting op personeel, monitoring van energiebesparende activiteiten, lagere energieverbruiken en een goede administratie voor facturatie, milieudienstcontrole en maatschappelijke jaarverslagen. De door HEYDAY ingezette energiecoach verdient zichzelf altijd terug uit de gerealiseerde energiebesparing. Zo werden voor de Gemeente Nijmegen de eerste businesscases opgeleverd die aantonen dat de investeringen binnen drie maanden terug te verdienen zijn en een forse reductie op het energieverbruik met zich mee zullen brengen.

Bekwame partner

Dit zijn slechts de eerste stappen in de nieuwe strategie van HEYDAY die duurzaamheid als belangrijke pijler heeft. De expertise van HEYDAY op het gebied van hard services, regievoering op het gebied van facility management en het bestaande netwerk zorgen ervoor dat HEYDAY een logische en bekwame partner is voor verduurzaming. Zowel voor de klanten die aan wettelijke eisen moeten voldoen, die kosten willen besparen of die een duurzame koploper willen worden.

Delen
Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? neem contact op met heyday